Asas jatidiri seorang muslim

PENDAHULUAN

Seorang insan yang sejati mempunyai jatidiri, dihiasi dengan akhlak yang tinggi. dan akan lahirl dalam reality apabila adanya asas-asas yang sejati. 

1. 1. 1: PENGERTIAN. 

Jatidiri bermaksud diri yang tulen, diri yang murni. Dari segi istilah jatidiri ialah sikap atau perangai murniyang telah sebati dengandiri seseorang sama ada berbentuk luaran atau dalaman. 
Melayu beerti nama suatu bangsa dan bahasa (di semenanjung malaysia) ; masuk melayu beerti mengikut cara hidup orang melayu atau masuk Islam. Melayu ialah yang beragama Islam dan mengamalkan kebudayaan melayu –Islam
Melayu juga diertikan sebagai seseorang yang menganut agama Islam, lazim bercakap Bahasa Melayu, mengikut adat istiadat Melayu dan lahir atau berdomisil di Persekutuan atau Singapura. 
Hamka pula menakrifkan Melayu sebagai setiap orang yang berbahasa Melayu. 
Melayu dan Islam tidak dapat dipisahkan. Bangsa Melayu wujud dan berkembang atas landasan Islam. Mereka yang menolak Islam akan tersisih dari masyarakat Melayu. 

1. 1. 2: MELAYU DARI SUDUD PERLEMBAGAAN

Dalam bahagian 11, Ceraian 12 (3) ada menyebut : seseorang itu tidak akan dipaksa mendapat pengajaran dalam agama atau ikut serta dalam sesuatu upacara perlaksanaan ajaran sesuatu agama lain daripada agamanya sendiri. 
Islam tidak menggalakkan penganutnya memaksa orang lain memasuki Islam dengan kekerasan sebagaimana firman Allah yang bermaksud, tidak ada paksaan dalam Islam. 
Dalam bahagian 1V, ceraian 34 (1) menyebut: yang di-Pertuan Agong tidak akan menjalankan tugas Sultan dari negeri-negeri bahagian melainkan tugas-tugas selaku ketua dari agama Islam. 
Keseluruhannya undang-undang Islam belum lagi dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia, tetepi kita boleh berusaha memastikan undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik dan adil. 

PENGETAHUAN YANG MENCUKUPI DAN KEFAHAMAN YANG TEPAT. 

Pengetahuan yang mencukupi bermaksud memiliki ilmu yang perlu untuk membolehkan seseorang mengetahui sesuatu yang perlu dalam kehidupannya, seperti ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang boleh membawa dirinya mengenali Allah sebagai Rabb’ dan akan menjadikan Allah sebagai Illahnya. 

Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud :

“Orang yang paling baik antara kamu ialah mereka yang mempelajari al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. ”

Antara ilmu yang perlu untuk melayakkan seseorang itu memiliki pengetahuan yang luas ialah bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab seseorang itu dapat memahami al-Quran dan al-Sunnah dengan baik dan lebih menepati maksudnya yang sebenar. Selain itu bahasa Arab juga adalah bahasa yang digunakan dalam ibadah solat yang merupakan tiang agama. Solat adalah salah satu amalan atau tarbiah yang paling berkesan untuk membentuk insane yang berakhlak dan berkualiti. 

Ilmu lain seperti ulum al-Quran, Ulum al-Hadith, sirah Rasulullah, sejarah islam, ilmu Fiqh, dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama amat penting dalam membentuk kepada asas jatidiri seorang muslim. 
Selain itu ilmu lain seperti Teknologi Maklumat, Sains, Matematik, Kejuruteraan dan sebagainya juga penting. 

Dengan ilmu yang mencukupi dapatlah memandu seseorang memahami Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan cara ini dapatlah mereka menghadapi dan berdepan dengan pelbagai ideology dan aliran pemikiran yang wujud dengan mudah. 

Asas – asas yang perlu ada pada seseorang muslim, 

“ Hendaklah mendalami ilmu agama serta berusaha untuk menambahnya dan memahami masalah – masalah yang berlaku di kalangan orang Islam serta sentiasa menyebarkan pengetahuan dan kepakarannya dan hendaklah memantapkan bidang pengkhususannya. ” (Mustafa Mashur) 

Petikan diatas menjelaskan bahawa seorang muslim perlu kepada ilmu agama yang mendalam serta berusaha mempertingkatkannya. Ia juga perlu memahami reality yang berlaku dalam masyarakat, khususnya umat Islam. Seorang muslim juga perlu mempertingkatkan bidang kepakaran masing –masing serta memberi khidmat kepada masyarakat. 

Tanpa asas ilmu yang mencukupi, manusia tidak mampu menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang sebenar. Ini beerti kehidupannya jauh dari cirri-ciri manusia yang berkualiti dan mempunyai jatidiri seperti yang diharapkan. 

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN ASAS JATIDIRI

Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan perintah supaya “MEMBACA. ”
Firman Allah yang bermaksud, 
“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan (sekelian makhluk). Dia mencipta manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dan mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui. ”

RUMUSAN AYAT
Membaca adalah perintah Allah yang pertama kpd. Nabi Muhammad yang menunjukkan betapa pentingnya membaca untuk memehami dan mengetahui sesuatu. 
Perkara pertama yang perlu diketahui manusia ialah mengenali Allah sebagai Rabb al-Alamin. Allah sebagai punca dan sumber bagi segala makhluk yang wujud. 
Allah sebagai sumber ilmu. Allah mengajar Adam dan manusia seluruhnya sesuatu yang mereka tidak ketahui. Untuk memperolehi ilmu, manusia memerlukan peralatan yang sesuai atau wasilah tertentu. Allah menyebut dalam ayat diatas ialah qalam. 
Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas yang perlu dimiliki oleh manusia untuk melaksanakan tugas mereka sebagai khalifah di bumi. 

Tidak sama orang yang berilmu dengan mereka yang jahil. Firman Allah yang bermaksud :
"katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama antara mereka yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. "

Ayat diatas jelas menunjukkan bahawa tidak sama mereka yang berilmu dengan golonganyang jahil. Untuk menjadi seorang muslim sejati, tidak mungkin untuk memperolehinya tanpa ilmu dan kefahaman. 

Orang yang berilmu mempunyai pandangan dan kefahaman yang tepat. 
"Allah telah menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Dia, demikian juga dipersaksikan oleh para malaikat dan mereka yang memiliki ilmu…. "

Ayat diatas menunjukkan bahawa orang yang berilmu dapat memahami dan mengenali Allah dengan kefahaman yang betul dan seterusnya mempersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah. Mereka yang jahil terdedah kepada kekeliruan dan tidak dapat mengenali Allah. Sedangkan mengenali Allah adalah perkara yang paling utama dan pertama. Sesiapa yang tidak mengenali Allah, dialah orang yang benar-benar jahil. 

Seorang penyair telah berkata :
"Si jahil itu telah mati walau ajal belum menjemputnya. tubuhnyan itulah kuburnya meskipun ia belum dikebumikan. "

Orang yang baik dan berkualiti adalah mereka yang dipilih oleh Allah. Pilihan Allah ini dikurniakan dengan asas dan kefahaman. 
Sabda Rasulullah yang bermaksud :
"sesipa yang Allah inginkan kebaikan padanya ia akan diberi kefahaman tentang agama. "

Hadith di atas antara lain bermaksud bahawa kefahaman tentang agama adalah antara perkara asas dan syarat untuk seseorang itu menjadi muslim yang baik dan diiktiraf oleh Allah. 

. Rasullullah adalah contoh manusia terbaik. Baginda memiliki segala kualiti diri yang diperlukan bagi menjadi insan mithali. Antara asas penting yang dianugerahkan Allah kepadanya ialah wahyu yang mengandungi segala macam ilmu pengetahuan dan kefahaman. 

Rasulullah mendidik para sahabat dengan memberi ilmu pengetahuan dan membentuk akhlak yang tinggi. Antara sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kefahaman yang tinggi dan tepat ialah Omar al-Khattab. Rasulullah pernah bermimpi baginda dibawa segelas susu lalu baginda meminumnya dan mengalir tumpahan susu itu melalui celah-celah jari baginda. kemudian baginda beri tumpahan itu kepada Omar. Sahabat bertanya, apakah tafsir mimpi tersebut, baginda menjawab itulah ilmu. (AL-Bukhari, Sohih al-bukhari, (TRJ YADIM), jilid 1, 1994, h. 91) 

Hadith di atas menunjukkan bahawa Rasulullah saw adalah manusia yang sangat banyak ilmunya yang dikurniakan oleh Allah dan dari limpahan ilmu baginda, ia dapat dirasai oleh para sahabat. Dalam konteks hadith di atas disebut oleh Omar al-Khattab. Omar sendiri merupakan seorang yang tinggi kefahaman agamanya, bijak dan adil dalam pemerintahannya. 
Beliau berkata:
" Hendaklah memahami dahulu sebelum kamu memimpin. " (Ibid, h. 83) 

ilmu adalah syarat utama yang perlu di dahulukan sebelum amal Al-Qaradawi meletakkan satu tajuk ' keutamaan Ilmu Bagi Sesuatu Amalan '. dalam bukunya Fi Fiqh al-Awlawiyat. Di dalam tajuk ini dijelaskan keutamaan ilmu sebelum melakukan sesuatu. 
"Sesiapa melakuan sesuatu perkara tanpa ilmu, ia lebih banyak membawa kerosakan daripada kebaikan. " (Omar Abd. Aziz. ) 
KE ARAH PENGUASAAN ILMU DAN KEFAHAMAN YANG TEPAT

Ilmu dan kefahaman adalah pemberian Allah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Allah kurniakan ilmu kepada seseorang melalui sebab-ssebab tertentu seperti belajar bersungguh-sungguh, kuliah, pembacaan buku, kajian, dan sebagainya. Ringkasnya, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah disebabkan oleh usaha dan faktor-faktor tertentu. 
Justeru manusia perlu menyusun strategidan pelan tindakan untuk mencapai objektif tersebut. antaranya ialah, 

Menyedari bahawa menuntut ilmu itu wajib. Tanpa ilmu seseorang itu tidak mungkin menjadi muslim yang sebenar. 
Berusaha mencari guru yang mampu memberi pengajaran dan kefahaman serta pendidikan yang sebenarberdasarkan model Rasulullah bersama dengan para sahabat sebagai generasi contoh. 
Membuat perancangan strategik dalam pembelajaran dan pendidikan. 
Mencari kawan yang baik dan pintar serta sentiasa mewujudkan suasana pembelajaran dan tarbawi. 
Memilih dan membaca buku-buku yang sesuai. 
Memperbetulkan diri dengan islam melalui mujahadah al-Nafs dan mujahadah al-Syaitan. 
Meninggalkan dosa dan sentiasa melakukan perkara yang wajib. 
Menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber utama. 
Sentiasa berdoa
Bertawakkal kepada Allah. 

KEIMANAN YANG TINGGI
PENGERTIAN IMAN
"Rasulullah apabila ditanya oleh Malaikat Jibril tentang pengertian iman, 
baginda menjawab, "Iman ialah engkau beriman dengan Allah, beriman akan
bertemu dengan Allah, para rasul, hari kebangkitan dan beriman dengan Qada' dan Qadar sepenuhnya. " (riwayat muslim) 

Ibnu Mas'ud berkata :
"Yakin itu adalah iman keseluruhannya. " (al-Bukhari) 


menurut Dr. Yusoff al-Qaradawi :
" iman ialah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu serta memberi pengaruh baru bagi pandangan hidup, tingkahlaku dan perubatan sehari-hari. Justeru iman bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekadar perbuatan dan juga bukan hanya merupakan pengetahuan tentang rukun-rukun iman ". (Al-Qaradawi, Iman dan Kehidupan) 

Iman bukan sekadar pengakuan lidah semata-mata, sedangkan hati menolak. 
Iman bukan semata-mata melakukan perbuatan atau amalan dan syiar yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, sedangkan didalam hatinya kosong dari rasa kebaikan dan keikhlasan. 
Iman bukan semata-mata mengetahui erti dan hakikat iman, kerana ramai dari kalangan manusia yang mengetahuinya tetapi menolak. 
Iman memerlukan kefahaman dan keyakinan yang teguh tanpa ada keraguan. 
Iman melahirkan semangat bekerja dan berkorban. 
Iman melahirkan akhlak yang tinggi dengan hati yang kusyuk dan kehidupan yang teratur serta sentiasa melakukan amal yang berguna. 

ASAS-ASAS KEIMANAN

Para ulamak merumuskan bahawa iman mempunyai enam asas iaitu rukun iman iaitu :

1) beriman kepada Allah
_ meyakini tentang kewujudan Allah. 
_ mengenali Allah
_ faham dan yakin dengan wahyu Allah
_ mengesakan Allah dari segi Rububiyah dan UluhiyahNya dan melaksanakan
tuntutan kedua-duanya dalam aspek kehidupan


2) beriman kepada malaikat
_ malaikat berfungsi sebagai kakitangan Allah yang memegang berbagai-bagai
jawatan dan tugas-tugas tertentu seperti membawa wahyu, menjaga Arasy, 
mengambil nyawa, menjaga pintu langit dan sebagainya. 

3) beriman dengan kitab
_yang merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul untuk disebarkan
kepada umatnya sebagai panduan dalam kehidupan mereka contohnya Suhuf, 
Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. 

4) beriman kepada Rasul
_ setiap muslim mesti mengetahui dan yakin bahawa Allah telah mengutuskan
bagi setiap umat, rasul untuk menyeru manusia menyembah Allah (dengan
mengikut cara hidup Islam) dan menjauhi serta meninggalkan taghut. 
_ firman Allah yang bermaksud:
" dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan bagi setiap umat seorang rasul untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut ". 

5) beriman dengan hari akhirat
_setiap muslim mesti mengetahui dan yakin bahawa selepas kehidupan dunia akan terdapat satu lagi kehidupan iaitu akhirat. Manusia akan dibangkitkan semula selepas kematian. Mati adalah perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. 

6) beriman dengan qada dan qadar Allah
_ orang mukmin sepatutnya mengetahui, memahami, dan meyakini konsep takdir Allah. Allah takdirkan manusia ada ynag lelaki, perempuan berbangsa melayu, arab, cina dan sebagainya. Justeru itu orang mukmin harus terima takdir Allah samada baik atau buruk. Mungkin sesuatu yang buruk pada pandangan manusia, mempunyai hikmah di sisi Allah dan demikianlah sebaliknya. 
Terdapat banyak ayat yang menerangkan tentang qada’ dan qadar Allah, antaranya ialah :
“dan sesuatu di sisi Allah ada ketentuannya. ” (al-Ra’d : 8) 

CARA-CARA BERHADAPAN DENGAN TAKDIR ALLAH
Redha dengan takdir Allah samada baik atau buruk. sesungguhnya Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. 
Bersyukur seandainya menerima takdir yang baik. 
Bersabar sekiranya ditakdirkan dengan sesuatu yang tidak baik (pada pandangan kita). Mungkin terdapat hikmah disebaliknya. 
Sentiasa berusaha dan berwaspada. Sifat ini adalah cara hidup Islam dan ia merupakan ibadah. 
Sentiasa berdoa
Bertawakkal

Tidak sah iman seseorang sekiranya ia menolak salah satu daripada asas-asas tersebut. 

TAKWA DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMAN
Takwa adalah satu kualiti iman yang tinggi yang dianugerahkan oleh Allah kepada sesiapa yang layak. Ramai di kalangan orang Islam memiliki keimanan, tetapi tidak sampai kepada takwa. iman seperti ini sering terdedah dan jatuh ke lembah dosa dan penyelewengan. 
Firman Allah yang bermaksud :
“ wahai orang–orang yang beriman ! telah difardhukan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada mereka yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. ” (surah al-Baqarah, ayat 183) 

Ayat diatas adalah salah satu contoh panduan dan arahan Allah agar orang-orang yang beriman mempertingkatkan iman mereka sehingga ke tahap takwa. Dalam ayat di atas, ibadah puasa apbila dilakukan dengan sempurna ia akan meningkatkan iman dan boleh sampai ke darjat takwa. 

Ibn. Omar berkata :
“ seseorang itu tidak akan mencapai hakikat takwa sehingga ia meninggalkan rasa bersalah yang terbayang di hatinya. ” (al-BUKHARI, sahih al – Bukhari. ) 

IMAN DAN TAKWA ASAS JATIDIRI
Tidak ada khilaf di kalangan ulama’ Islam bahawa iman dan takwa adalah asas penting bagi kehidupan seseorang insan. tanpa iman dan takwa tidak akan wujud sahsiah Islamiah yang sebenar. 
Ayat-ayat al-Quran di awal peringkat penurunannya (ayat Makkiyah) memberi penumpuan sepenuhnya kepada persoalan iman. Ini adalah untuk membina asas yang kuat kepada generasi contoh, iaitu Rasulullah dan para sahabat baginda. Syed Qutb memberi gelaran kepada mereka sebagai “ Generasi al-Quran yang Unggul. ” dan mereka merupakan generasi yang baik dalam sejarah dunia. (syed Qutb, Ma’ alim Fi al-Tariq) 
Hati merupakan tempat bertapaknya iman. sekiranya hati yang penuh dengan kesyirikkan dan kekotoran, akan lahir amalan, percakapan dan tindakan yang tidak baik sesuai dengan apa yang tersembunyi di dalam hati dan begitulah sebaliknya, jika hati bersih dan dipenuhi dengan cahaya keimanan dan ketakwaan, akan terkeluar ucapan dan tindakan yang selaras dengan tuntutan keimanan dan sifat ketakwaan yang ada pada diri. 
Iman melahirkan ketenangan dan kelapangan di dada. ini adalah unsur penting bagi kehidupan seseorang. 
Firman Allah yang bermaksud :
“Dia yang menurunkan rasa ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. ” (Surah al-Fath, ayat 4) 

“…. dan sesiapa yang hendak dibiarkan sesatoleh Allah, dijadikan dadanya sesak dan sempit seperti orang yang sedang memanjat tempat yang tinggi (al-Sama’). ” (surah al-An’am, ayat 125). 

Antara cirri utama dalam keimanan ialah hubungan hati dengan Allah. Orang mukmin sentiasa mengingati Allah. Justeru ia sentiasa merasa tenang, lapang dan kuat tetapi sebaliknya orang yang lemah iman sentiasa lupa kepada Allah dan menyebabkan kehidupan mereka menjadi sempit dan sukar. 
“ Dan sesiapa yang berpaling dari mengingatiKu, kehidupannya akan menjadi sempit. ” (surah Taha, ayat 124) 

Iman dan takwa melahirkan insan yang sanggup berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. 
Iman dan takwa membentuk akhlak yang unggul. Rasulullah adalah orang yang paling tinggi iman dan takwanyadan dialah orang yang paling unggul akhlaknya. 
Orang yang beriman dan bertakwa ilmunya semakin bertambah. Allah akan mengajar dan memberi ilmu kepada mereka. 
Iman dan takwa melahirkan insane yang berani. 
Iman dan takwa melahirkan manusia yang mempunyai panduan hidup yang jelas. 
Iman dan takwa meletakkan seseorang di tempat yang tinggi. 
Iman dan takwa melahirkan sahsiah yang terpuji, suka melakukan kebajikan kerana iman adalah segala kebaikan
Iman melahirkan insane yang benar, amanah, ikhlas, sabar, rajin, mempunyai pendirian hidup, berdisiplin dan sebagainya. 

ILTIZAM DENGAN ISLAM SEBAGAI ASAS JATIDIRI
Iltizam dengan Islam adalah sifat yang sangat dikasihi oleh Allah. Sabda Rasulullah yang bermaksud:
“Agama yang paling Allah kasihi ialah ibadah yang dilakukan secara berterusan. ”

keiltizaman terhadap islam akan menambahkan ilmu dan kefahaman disamping mempertingkatkan imsn seseorang kerana ilmu, iman dan amal adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. 
Orang yang iltizam dengan islam, akan bertambah kualitinya dalam semua aspek, dari sudut disiplin, pengurusan masa, pengalaman, ketabahan, keikhlasan, amanah dan sebagainya. 
Tidak ada iltizam, maka tiada sifat jatidiri. justeru itu islam menggabungkan ilmu, iman, dan amal. 

KESIMPULAN
Tiada jalan lain untuk membentuk jatidiri, kecuali dengan cara memiliki asas –asasseperti yang telh dijelaskan, dan tidak ada cara lain untuk memperolehi asas-asas tersebut melainkan dengan merujuk kepada panduan atau manhaj Allah SWT dan petunjuk Rasulullah saw. 


__________________________